ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ප්රතිචාර

මේස් යන්ත්රය
මේස් යන්ත්රය
ආර්ජන්ටිනාවේ පාරිභෝගිකයාට යන්ත්‍රය ලැබුණි
යන්ත්රය කිසිදු ගැටළුවක් නොමැතිව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ භාවිතා කර ඇත - ඉක්වදෝරය
ඉක්වදෝරයේ ධනාත්මක සමාලෝචන සහ වට්ටම්
යහපත් ක්රියාකාරිත්වය
අපගේ උදව්වට ස්තුතියි
RB අසමත් නොවේ
RB හොඳ මැෂින් මෙක්සිකෝව
ඉතා හොඳින් වැඩ