නාමාවලිය

  • රේන්බෝ නාමාවලිය
  • අමතර කොටස් නාමාවලිය